Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanyang Zas sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu ul. Warszawska 72;

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b, c, f RODO dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  • zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy;
  • raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
  • obsługi i archiwizacji korespondencji;
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
  • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.

4. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej.

5. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2:

  • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Hanyang Zas sp. z o. o. dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Hanyang Zas sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Usunięcie danych może nastąpić tylko wtedy gdy nie jest ono zabronione obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów prawa.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane w celu profilowania.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Hanyang Zas SP. Z O. O. mogą Państwo uzyskać pod adresem : daneosobowe@hanyang-zas.com.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)